ข้อกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายแบบธุรกิจต่อธุรกิจ

การยอมรับ: การยอมรับโดย Momentum Management LLC (“Momentum”) ที่กำลังทำธุรกิจในฐานะ Dynamo Delay ในคำสั่งซื้อใด ๆ นั้นจำเป็นต้องมีการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้ของผู้ซื้อ การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของผู้ซื้อจะสันนิษฐานได้จากการวางคำสั่งซื้อของผู้ซื้อกับ Momentum หรือจากการที่ผู้ซื้อยอมรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง การไม่เพิ่มเติม แก้ไข หรือดัดแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Momentum โดยผู้ซื้อจะมีผลผูกพัน Momentum เว้นแต่จะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Momentum หากใบสั่งซื้อหรือการติดต่อทางจดหมายอื่น ๆ ที่ผู้ซื้อส่งมามีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ขัดหรือเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้หรือในการยอมรับของ Momentum ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้ การจัดส่งตามคำสั่งซื้อดังกล่าวของ Momentum จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ผู้ซื้อเสนอ และจะไม่ถือว่า Momentum สละสิทธิ์ในข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่มีอยู่ในที่นี้หรือในการยอมรับของ Momentum

อายุที่ยินยอมได้ โดยการซื้อผลิตภัณฑ์จาก Momentum ผู้ซื้อประกาศว่าเขาหรือเธออายุ 18 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการครอบครองผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่ในพื้นที่หรือชุมชนของเขาหรือเธอ จะไม่ให้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ แก่ผู้เยาว์ไม่ว่าในรูปแบบใด และจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้

เงื่อนไขการชำระเงินและเครดิต: ในการสั้งซื้อจะต้องชำระเงินล่วงหน้า เว้นแต่จะมีการทำข้อตกลงการให้เครดิตไว้ระหว่าง Momentum กับผู้ซื้อก่อนสั่งซื้อ หากมีการให้เครดิต จะต้องชำระเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในใบแจ้งหนี้หรือในข้อตกลงการให้เครดิตดังกล่าว ทุกเครดิตที่ Momentum ให้ผู้ซื้อ และวงเงินของเครดิตดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวงเงินเกี่ยวกับยอดคงเหลือรวมแบบเปิดและวันแจ้งหนี้แบบเปิด) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Momentum แต่เพียงผู้เดียว และ Momentum สามารถลดทอน เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม Momentum จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าในอัตราร้อยละสอง (2.0%) ของจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละเดือนหรือส่วนที่ยังคงมีการค้างชำระอยู่ หรือจำนวนเงินสูงสุดที่อาจได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า Momentum จะไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการปล่อยสินค้าจนกว่าผู้ซื้อจะชำระเงินจำนวนใด ๆ ที่เลยกำหนดแล้วนั้น และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่อาจกำหนดไว้ในที่นี้ ในการชำระเงินให้กับ Momentum ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือใบสั่งซื้อใด ๆ ผู้ซื้อจะไม่สามารถชดเชยหรือหักเงินใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

การขนส่งสินค้า: เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างอื่น การส่งมอบจะต้องเป็น Ex Works (EXW) ณ สถานที่ที่ Momentum กำหนด ตามที่กำหนดไว้โดย INCOTERMS 2010 ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งและจัดส่งทั้งหมด ประกัน และความเสี่ยงของการสูญหายแต่เพียงผู้เดียว หาก Momentum (ตามคำขอของลูกค้า) ตกลงที่จะส่งผลิตภัณฑ์ใด ๆ ไปยังปลายทางของพวกเขา ความเสี่ยงในการสูญหายจะตกมาไม่เกินกว่าเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกส่งมอบให้กับผู้ขนส่งรายแรก

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ: เว้นแต่ Momentum จะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างอื่น ทุกคำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะต้องเป็นสินค้ามูลค่าอย่างน้อย 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (“คำสั่งซื้อขั้นต่ำ”) Momentum สามารถปฏิเสธที่จะจัดส่งให้การสั่งซื้อใด ๆ ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดการสั่งซื้อขั้นต่ำหรือสามารถจัดส่งให้การสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ Momentum และผู้ซื้อตกลงกัยเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น การจัดส่งให้การสั่งซื้อใด ๆ ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดการสั่งซื้อขั้นต่ำจะต้องเป็นการตกลงกันเพียงครั้งเดียวและไม่มีการแก้ไขดัดแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือการสละสิทธิ์ในบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

การยกเลิก ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือถอนคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม และโดยไม่ จำกัดเพียงการเยียวยาอื่นใดที่ Momentum อาจมีอันเป็นผลมาจากการยกเลิกหรือการถอนอื่น ๆ Momentum จะมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือการเติมสินค้าใหม่ที่เหมาะสมตามที่ Momentum กำหนดตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

การส่งมอบ Momentum จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามกำหนดเวลาการส่งมอบที่ร้องขออย่างสมเหตุสมผล ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกำหนดการส่งมอบที่ร้องขอดังกล่าวได้อย่างเคร่งครัด Momentum จะทำการจัดส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ Momentum จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความล่าช้าในการจัดส่งหรือการไม่ได้แจ้งให้ทราบถึงความล่าช้าใด ๆ เว้นแต่ Momentum จะได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้โดยชัดแจ้ง

ความเสี่ยงในการสูญหาย การตรวจสอบ; การส่งคืนสินค้า: กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงในการสูญหายจะตกเป็นของผู้ซื้อเมื่อมีการส่งมอบตามที่ระบุไว้ในที่นี้ ผู้ซื้อควรตรวจสอบสินค้าที่ส่งในแต่ละครั้งทันทีหลังการส่งมอบ จะต้องแจ้งให้ Momentum ทราบถึงความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันหลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์ การเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดสำหรับจำนวนที่ขาด ข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้จัดส่งให้ MOMENTUM อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันหลังจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์จะถือว่าสละสิทธิ์ การเยียวยาแต่เพียงประการเดียวให้ผู้ซื้อ และภาระผูกพันเดียวของ Momentum สำหรับการไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดได้จะต้องเป็น (ตามที่ Momentum เลือก) (ก) การแก้ไขสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทดแทน หรือ (ข) การออกเครดิตให้กับผู้ซื้อตามจำนวนราคาซื้อที่ชำระและได้รับสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะไม่มีการอนุมัติให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์หลังจากหนึ่งปีนับจากที่ได้รับสินค้าที่จัดส่งแล้ว การส่งคืนผลิตภัณฑ์ Momentum ทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทนของ Momentum ที่ได้รับอนุญาต ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ส่งคืนโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติและ Momentum จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งคืนจะต้องถูกส่งมาแบบชำระเงินล่วงหน้าแล้วและอาจมีค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ถึง 15% ของราคาที่ชำระสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนนั้น ตามเงื่อนไขในการคืนเงินหรือเครดิต ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยม ยังไม่ได้ใช้ ไม่เปรอะเปื้อนมีตำหนิ ผู้ซื้อควรทำการเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งไปที่ผู้ขนส่งสินค้าและจะไม่หักออกจากจำนวนเงินที่ติดค้าง Momentum

การรับผิด: ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและรับผิดต่อการสูญหาย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บของบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ซื้อหรือผู้อื่นที่เกิดจากการขายต่อหรือการใช้งาน ไม่ว่าจะโดยลำพังหรือใช้ร่วมกับสารอื่น หรือการจัดเก็บ การขนส่ง หรือการครอบครองผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่จำหน่ายภายใต้ข้อตกลงนี้ ในทุกกรณี ความรับผิดสูงสุดของ Momentum (ถ้าหากเกิด) จากสาเหตุใดก็ตามจะเป็นการคืนเงินในกรณีที่ชำระแล้ว หรือเป็นการให้เครดิตแก่ผู้ซื้อ ในราคาซื้อของผลิตภัณฑ์ส่วนนั้นที่ด้อยคุณภาพ มีตำหนิ ไม่ได้จัดส่ง หรืออยู่ภายใต้สาเหตุอื่น ๆ ที่อาจเป็นพื้นฐานของการเรียกร้องค่าเสียหาย แม้ว่าจะมีข้อความขัดแย้งในที่นี้ ก็มิให้ถือว่า Momentum จะรับผิดชอบต่อการเสียหายทางอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญ สืบเนื่อง เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง หรือเชิงลงโทษ ไม่ว่าจะคาดหมายไว้แต่ต้นหรือไม่ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในทางใดทางหนึ่ง การละเมิดใด ๆ ในที่นี้ การสูญเสียค่าความนิยมหรือผลกำไร การสูญเสียธุรกิจไม่ว่าจะที่จำกัดความไว้และ/หรือจากสาเหตุอื่นใดก็ตาม โดยไม่จำกัดเฉพาะหลักการทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ข้อจำกัดความรับผิดตามวรรคนี้จะมีผลบังคับใช้กับภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่ Momentum มีต่อผู้ซื้อทุกเมื่อด้วย

การรับประกัน: สินค้าทั้งหมดที่ Momentum ขายเป็น “สินค้าแปลกใหม่” Momentum ไม่รับประกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ขายในที่นี้ ยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ Momentum ทั้งที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ส่งมอบหรือตามที่รวมไว้ในที่นี้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในที่นี้และที่ซึ่งมีผลบังคับใช้ MOMENTUM ไม่หรือไม่อนุญาตให้รับประกันหรือยืนยันข้อเท็จจริงหรือคำอธิบาย โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย MOMENTUM ปฏิเสธการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ เกี่ยวกับการสามารถค้าขายได้ ความเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ MOMENTUM ยังขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ สำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในทางที่ผิด การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การดัดแปลงผลิตภัณฑ์ การซ่อมแซมผิดวิธี หรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ด้วย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ซื้อจะไม่ให้การรับประกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกินกว่าการรับประกันที่ Momentum กำหนดไว้ในที่นี้

ภาษี: ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่มีใบรับรองการยกเว้นที่เหมาะสมจัดส่งมาให้ Momentum เราจะจัดเก็บภาษีขายหรือภาษีใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือภาษีที่เหมาะสมหรือค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอื่น ๆ จากผู้ซื้อ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่น ณ ขณะนี้เกี่ยวกับการผลิต การขาย และ/หรือการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ขายภายใต้หรือต่อไปภายใต้ข้อตกลงนี้ที่จะมีผลบังคับใช้ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

เหตุสุดวิสัย: ผลที่ตามมา ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ของปัญหาแรงงาน อัคคีภัย อุบัติเหตุ น้ำท่วม สงคราม การขาดแคลนรถขนส่ง การไม่สามารถ การระงับ หรือลดการผลิตเนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบ หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ พระราชบัญญัติหรือข้อกำหนดของรัฐบาล และสาเหตุใด ๆ ทั้งหมดที่เหมือนหรือแตกต่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Momentum จะถือเป็นข้อกล่าวอ้างให้ Momentum ไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญาได้ตามเท่าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุนั้น

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา: Momentum ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการส่งมอบวัสดุ การผลิต การขาย หรือการใช้งานใด ๆ ที่ตามดุลยพินิจแล้วจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอันมิควรในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใด ๆ

ทรัพย์สินทางปัญญา: ผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ชื่อโดเมน ชื่อผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อก การออกแบบ ข้อมูลจำเพาะ ความรู้ แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ Momentum สงวน ผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิ์คัดลอกหรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของ Momentum โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Momentum ผู้ซื้อจะต้องไม่นำออกหรือปิดบัง (ก) โลโก้ ฉลาก หรือเครื่องหมายใด ๆ บนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่สามารถทำให้ระบุได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของ Momentum หรือ (ข) ข้อจำกัดความรับผิด การรับประกัน หรือฉลากหรือสติกเกอร์ในลักษณะทำนองนั้นที่ได้แสดงรวมอยู่บนผลิตภัณฑ์

การเลือกใช้กฎหมาย: ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียทุกประการ โดยไม่คำนึงถึงความขัดกันของหลักกฎหมาย

การมอบหมายสิทธิ: ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และสัญญาหรือคำสั่งทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลผูกพัน และเพื่อผลประโยชน์ของ ผู้ซื้อและ Momentum และตัวแทน ผู้สืบทอด และผู้ได้รับมอบหมายของทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อจะไม่สามารถโอนสิทธิและภาระหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือสัญญาหรือคำสั่งใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Momentum ก่อน การมอบหมายหรือโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาตจะไม่ทำให้ผู้ซื้อหลุดพ้นจากภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการเป็นเจ้าของผลประโยชน์หรืออำนาจในการควบคุมของผู้ซื้อที่เกินกว่าร้อยละห้าสิบ (50%) จะถือว่าเป็นการมอบหมายสิทธิตามวัตถุประสงค์ในที่นี้

ผู้ทำสัญญาอิสระ: Momentum และผู้ซื้อเป็นผู้ทำสัญญาอิสระ และไม่ใช่ผู้มอบฉันทะและตัวแทน ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะถูกตีความเป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบการเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย บริษัทตัวแทน การจ้างงาน หรือการร่วมทุน ผู้ซื้อไม่มีสิทธิผูกมัดหรือบังคับ Momentum ในลักษณะใด ๆ และผู้ซื้อไม่สามารถแสดงต่อใครก็ตามว่ามีสิทธิในการทำเช่นนั้น

อนุญาโตตุลาการ: ข้อพิพาท การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการโต้เถียงใด ๆ ระหว่าง Momentum และผู้ซื้อที่เกิดจาก เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวพันกับผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องทางกฎหมายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อนุญาโตตุลาการของการเรียกร้องค่าเสียหายหรือการโต้เถียงใด ๆ) จะตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการสุดท้าย ที่เป็นความลับ และมีผลผูกพันที่ดำเนินการโดย Judicial Arbitration Mediation Service (“JAMS”) ต่อหน้าอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางหนึ่งรายในมณฑลลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย ตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติแบบเร็วของ JAMS ที่มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาของการเรียกร้องดังกล่าว ซึ่งจะรวมถึงสิทธิในการค้นพบและกฎของพยานหลักฐานที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักฐานแคลิฟอร์เนียโดยเฉพาะ อนุญาโตตุลาการจะออกหนังสือการค้นหาข้อเท็จจริงและการสรุปตามข้อกฎหมายซึ่งอาจบังคับใช้ในศาลที่มีเขตอำนาจใด ๆ อนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจสั่งให้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหรือเทียบเท่า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายให้กับฝ่ายที่ชนะซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย

การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว การปฏิบัติตามวรรคเหล่านี้เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการจะไม่จำกัดสิทธิของคู่สัญญาในที่นี้ในการขอรับการเยียวยาชั่วคราวใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียง มาตรการคุ้มครองชั่วคราวหรือที่คล้ายคลึงกัน จากศาลที่มีเขตอำนาจตามที่อาจจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของคู่สัญญาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจำเป็นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายที่ไม่อาจแก้ไขได้ ทุกฝ่ายมีสิทธิที่จะฟ้องศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อบังคับอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อตกลงนี้หรือเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้อนุญาโตตุลาการดังกล่าว

ค่าทนายความ ผู้ซื้อจะต้องชดใช้ให้ Momentum สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียง ค่าทนายความและ/หรือค่าธรรมเนียมสำนักงานเรียกเก็บหนี้ทั้งหมด) ที่เกิดขึ้นเพื่อเรียกเก็บเงินจำนวนใด ๆ ที่ผู้ซื้อติดค้างภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะมีการฟ้องร้องหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ฝ่ายที่ชนะความในการดำเนินคดีดังกล่าวจะมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าทนายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามสมควรคืน

การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกพิจารณาว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้อง บทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

การสละสิทธิ์: หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แสดงสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงนี้หรือยืนยันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์นั้นหรืออีกฝ่ายหนึ่งจะใช้เป็นคำกล่าวอ้างในการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ การสละสิทธิ์ทั้งหมดจะต้องมีการลงนามอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยฝ่ายที่สละสิทธิ์นั้น

อ้างอิง F004757-1

1.0 นโยบายการจัดส่งและการคืนสินค้าสำหรับสินค้าที่ระบุ

นโยบายนี้ครอบคลุมถึงเกณฑ์ที่เราจะนำไปใช้เมื่อจัดส่งและข้อกำหนดในการที่เราจะรับคืนสินค้าที่ระบุวันที่ที่หมดอายุแล้ว ในนโยบายนี้ “สินค้าที่ระบุวันที่” หมายถึงสินค้าที่มีวันหมดอายุหรือวันที่ควรใช้ก่อน ข้อกำหนดของนโยบายนี้จะทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของเรามีการเปลี่ยนแปลง แต่เท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีผลตามเจตนา ข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อผูกพันในการตรวจสอบสินค้าว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ และข้อกำหนดในการแจ้งให้เราทราบถึงข้อบกพร่องภายใน 7 วันจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

1.1 เครดิตสำหรับสินค้าที่ระบุวันที่ที่ยังไม่ได้ขายหลังจากหมดอายุ

เราจะยอมรับการคืนสินค้าหรืออนุญาตให้ทำลาย (ทางเลือกที่จะพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) สินค้าที่ระบุวันที่ที่เลยวันหมดอายุแล้วสำหรับเครดิตเต็มจำนวน (ไม่รวมค่าจัดส่งคืน) โดยมีเงื่อนไข:

(ก) ท่านทำการขอคืนภายใน 6 เดือนนับจากวันที่หมดอายุ และ

(ข) มีการซื้อสินค้าก่อนวันหมดอายุไม่เกิน 12 เดือน (กล่าวคือ สินค้าที่มีอายุการใช้งานเกิน 12 เดือน ณ วันหมดอายุจะไม่สามารถคืนได้)

อ้างอิง: F020187 V1